K i l t a k a a r i

Hyväksytty 52. vuosikäräjillä, anno 28.03.2008

1 §
Killan nimi on “Yleisradion Ukkokilta” ja kotipaikka Helsinki.

2 §
Killan tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä Yleisradion palveluksessa pitkään olleiden toimihenkilöiden kesken ja vaalia yleisradioperinteitä ja kiltaperinteitä. Yleisradioon katsotaan tässä kiltakaaressa Yleisradio Osakeyhtiön lisäksi kuuluvan myös sen kisälliyhtiö, 31.12.03 asti Digita.
Tarkoitusperiänsä kilta toteuttaa järjestämällä mm. käräjä-, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä retkeilyjä.

3 §
Killan jäseneksi voivat liittyä Yleisradion palveluksessa vähintään 20 vuotta olleet miehet, aluksi kisälleinä. Mestariksi pääsyn edellytyksenä on vähintään 25 vuotta Yleisradion palveluksessa. Tähän aikaan lasketaan mukaan kisälliyhtiössä (11§) ennen 31.12.2003 palveltu aika. Edellä mainitut ehdot täyttävät henkilöt pääsevät killan jäseniksi suoritettuaan kiltaneuvoston kehotuksesta liittymiskiintiön ja ainaistihunnin. Mahdollisesta vapaaehtoisesta vuosi-tihunnista ja sen suuruudesta päättää vuosittain vuosikäräjät.
Eläkkeelle Yleisradiosta, tai sen kisälliyhtiönä toimineesta yhtiöstä siirtyvät kiltaveljet pysyvät killan jäseninä, mestarit kunniamestareina ja kisällit kunniakisälleinä.
Kiltaan voidaan kutsua kiltaneuvoston esityksestä myös kunniajäseniä erityisistä ansioista killan hyväksi.

4 §
Jos killan jäsen eroaa Yleisradion tai 11 § mainitusta, kisälliyhtiönä toimineen yhtiön palveluksesta, katsotaan hänet eronneeksi killan jäsenyydestä.
Jäsen erottuaan tai tultuaan erotetuksi yhtiöstä sekä eläkkeelle siirryttyään voi anoa kiltaneuvostolta hyväksymistä takaisin killan jäseneksi.
Jos jäsen muusta syystä haluaa erota killan jäsenyydestä, hänen on tehtävä siitä kirjallinen anomus kiltaneuvostolle, jonka tulee hyväksyä eroanomus. Tällainen henkilö ei voi päästä uudelleen killan jäseneksi.
Jäsen, joka jatkuvasti on toiminut vastoin kiltakaarta ja kiltaneuvoston ohjeita, voidaan erottaa killasta joko määräajaksi tai kokonaan. Kiltaneuvoston tulee yksimielisesti tehdä perusteltu erottamisehdotus ja esittää se killan vuosikäräjille, mikä tekee erottamispäätöksen. Tähän tarvitaan vähintään 3/4 annetuista äänistä. Erotettavaksi ehdotettavalla on oikeus jättää kiltaneuvostolle kirjallinen selostus asiastaan. Kokonaan jäsenyydestä erotettu henkilö ei voi päästä uudelleen killan jäseneksi.

5 §
Toimintansa tukemiseksi kilta voi liittymiskiintiöiden ja ainais-tihuntien lisäksi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä kartuttaa arkkuansa muillakin luvallisilla tavoilla.

6 §
Killan toimintaa ja arkkua hoitaa vuosikäräjistä seuraaviin vuosikäräjiin mestarien keskuudesta valittu kiltaneuvosto, johon neuvosmiehinä kuuluvat killan oltermanni, apuoltermanni, haarikka-mestari, juomanlaskija, kriivari ja arkunvartija, sekä apuneuvoksia.
Kiltaneuvosto kokoontuu oltermannin kutsusta. Kiltaneuvosto on päätösvaltainen neljän neuvosmiehen läsnä ollessa. Neuvonpidoista on pidettävä aikakirjaa.
Kiltaneuvoston tehtäviin kuuluu huolella vaalia killan perinteitä, sekä valvoa kisällien nuhteetonta elämää killan ja Yleisradion piirissä, sekä tarpeen vaatiessa lempeällä nuhteella ojentaa mahdolliset hairahtuneet. Kiltaneuvosto pitää huolta myös killan arvojärjestyksestä eli jäsenluettelosta.
Killan nimen kirjoittavat oltermanni, apuoltermanni tai Kriivari aina kaksi yhdessä.

7 §
Kaikki asiat, paitsi erikseen mainitut, päätetään käräjillä yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Kutsu killan käräjiin on tehtävä vähintään 7 päivää ennen käräjiä sopivaksi katsotulla tavalla.
Käräjiä johtaa oltermanni, apuoltermanni tai heidän ollessa estyneinä, läsnä oleva vanhin neuvosmies.
Killan käräjistä pidetään käräjäkirjaa.

8 §
Kilta kokoontuu kahdesti vuodessa käräjille jotka ovat:
 1. Vuosikäräjät jotka pidetään maaliskuun aikana.
  Vuosikäräjät aloitetaan yhteisellä murkinalla ja kiltakaaren määräämät asiat käsitellään vasta sen jälkeen.
 2. Syyskäräjät jotka pidetään lokakuun aikana

Vuosikäräjillä:
 1. Esitetään ajast’aika, arkku ja tilimestarien lausunto.
 2. Päätetään kiltaneuvostolle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta edelliseltä ajast´ajalta tai muusta toimenpiteestä.
 3. Valitaan killan oltermanni, apuoltermanni ja muut neuvosmiehet sekä yksi tilimestari ja hänelle varamies.
 4. Käsitellään kiltaneuvoston esitykset, ohjeet ja neuvot sekä ne jäsenten mahdollisesti kirjallisesti esittämät asiat, jotka on vähintään 9 päivää ennen käräjiä jätetty oltermannille.
Syyskäräjillä:
 1. Käsitellään arkunvartijan tekemän ehdotuksen pohjalta seuraavan ajast´ajan eväskontti.
 2. Päätetään liittymiskiintiön ja ainaistihunnin suuruus ja maksutapa, sekä päätetään vapaaehtoisesta vuositihunnista ja sen suuruudesta.
 3. Vahvistetaan eväskontti käräjien päätöksen mukaisesti seuraavalle ajast´ajalle


9 §

Tätä kiltakaarta voidaan muuttaa, jos 9/10 käräjillä läsnä olevista mestareista kannattaa tehtyä ehdotusta kirjallisesti suoritetussa äänestyksessä. Kilta voidaan lakkauttaa, jos kaksilla perättäisillä käräjillä niin päätetään 9/10 ääntenenemmistöllä kirjallisesti suoritetuissa äänestyksissä. Kisällit eivät saa osallistua äänestyksiin.
Jos kilta lakkautetaan, päätetään samalla arkun kohtalosta.

10 §
Muuten noudatetaan kiltaneuvoston esittämiä ja vuosikäräjien hyväksymiä ohjeita ja neuvoja, joilla on tämän kaaren veroinen kaikkia jäseniä velvoittava arvo Ukkokillan perinteitä luotaessa ja vaalittaessa.
Kriivarin on koottava ne erikoiseen Kultaiseen Kirjaan, jota kiltaneuvoston on kunnioituksella säilytettävä.

11 §
Yleisradioon rinnastettavaksi kisälliyhtiöksi luetaan Digita Oy 31.12.2003 saakka.


Takaisin Killan kotisivulle
Päivitetty :